1. Warunki gwarancji

  Przedmiotem gwarancji są urządzenia, które zostały zakupione w firmie Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., na które została wystawiona faktura. Gwarancja udzielona przez Gwaranta obejmuje wyłącznie odpowiedzialność za wady fabryczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Za wady fabryczne uważa się takie wady, które powodują, że urządzenie nie spełnia swoich funkcji wynikających z jego konstrukcji i przeznaczenia.
  Odcienie kolorów urządzeń mogę delikatnie różnić się od tych znajdujących się na oferowanej palecie (RAL), co nie uprawnia Klienta do roszczenia gwarancyjnego. Naturalne jest występowanie nalotów tlenku żelaza na częściach metalowych elementów montażowych (śruby, nakrętki, itp.), a w przypadku części ze stali nierdzewnej- w miejscach łączeń elementów, na spawach itp. oraz zjawiska śniedzi na elementach ocynkowanych ogniowo.

  Tryb zgłaszania i realizowania reklamacji
  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie za pomocą Formularza Reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej muller.com.pl w zakładce „SERWIS REKLAMACJE PRZEGLĄDY”, w którym należy podać nr dowodu zakupu reklamowanego urządzenia oraz załączyć skan Karty Gwarancyjnej wraz z dokumentacją fotograficzną reklamowanego urządzenia. Zgłoszone reklamacje, które nie będą kompletne, nie będą rozpatrywane, nie stanowią one także wstrzymania biegu udzielonej gwarancji ani jej nie przedłużają.
  W przypadku uznania reklamacji, strony ustalają sposób i termin jej realizacji uwzględniając możliwości produkcyjne i logistyczne oraz warunki atmosferyczne.

  Termin gwarancji (liczony od momentu odbioru urządzeń przez Klienta)

  • 24 miesiące - urządzenia stalowe, betonowe, z elementami tworzyw sztucznych,
  • 12 miesięcy - elementy drewniane (deski),
  • 6 miesięcy - podzespoły wymienione w urządzeniach (wymieniona część nie przedłuża trwania gwarancji całego urządzenia).

 2. Za wady fizyczne objęte gwarancją nie uważa się defektów spowodowanych:

  • nieprawidłowym montażem (niezgodnym z instrukcją montażu producenta),
  • dewastacją,
  • uszkodzeniem mechanicznym urządzeń w trakcie eksploatacji,
  • pożarem lub inną klęską żywiołową,
  • kradzieżą elementów urządzeń,
  • naturalnym spękaniem drewna, co nie stanowi zagrożenia dla nośności konstrukcji drewnianej, które są naturalnym zjawiskiem wynikającym z procesów zachodzących w strukturze drewna,
  • przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, a także wytarciem innych elementów gumowych czy z tworzywa, które ulegają naturalnemu zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji,
  • promieniowaniem UV (przebarwienia niektórych elementów),
  • wytarciem farby w miejscach intensywnie użytkowanych (np. miejsca podparć stóp, miejsca częstego chwytania rękami),
  • naturalnymi zjawiskami związanymi z właściwościami materiałów i ich użytkowaniem, opisanymi w pkt. I
  • niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją, w szczególności niezgodnie z warunkami określonymi w pkt. III

 3. Sposób użytkowania i konserwacji

  • urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw/ terenów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,
  • bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą powodować ich uszkodzenie,
  • należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota, a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie itp.), użytkownik/ administrator obiektu obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzeń,
  • w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub za pomocą szczotki,
  • bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń (łożyska, przeguby itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek, ziemia)
  • w przypadku elementów drewnianych należy w szczególny sposób zadbać, aby przed okresem zimowym zostały one zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych oraz po okresie zimowym należy sprawdzić ich stan i dokonać odpowiednich zabiegów konserwacyjnych w przypadku uszkodzonych nawierzchni.

 4. Wygaśnięcie gwarancji
  Gwarancja ulega wygaśnięciu przed określonym terminem, jeśli:

  • urządzenia będą użytkowanie niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • urządzenia nie będą konserwowane lub naprawiane częściami zamiennymi producenta lub przez niego poleconymi,
  • podczas samodzielnej naprawy usterki urządzenia zostanie ono jakkolwiek zmodyfikowane przez Klienta/Użytkownika/ Administratora obiektu.